משלוח חינם בקנייה מעל 300₪ – חדש תשלום בביט

תקנון האתר

כללי

1. האתר הינו חנות וירטואלית המופעלת על ידי קהלת INY יבוא ושיווק בע”מ. (להלן: “קהלת”). דף התשלום באתר מאובטח בתקן PCI DSS.

2. כל השירותים והמוצרים הנמכרים באתר, מוצעים לגולשים לרכישה במחיר הנקוב. כאשר קיימת אפשרות לחלק את התשלום למספר תשלומים, יפורט – בהתאם לבקשת הגולש – מספר התשלומים האפשרי.

3. לעיתים מציע האתר מוצרים במבצעים מיוחדים, מבצעי הנחות מיוחדים וכדומה. כל מבצע נוקב במשך תקופת תוקפו וההצעה לרכישת המוצר בהתאם לתנאי כל מבצע עומדת לגולש במהלך התקופה הנקובה בלבד.

4. אין כפל מבצעים.

5. כל המבצע פעולת רכישה באתר (להלן: “מבצע הפעולה” ו/או “הרוכש”), מצהיר – בעת ביצועה – כי הוא מודע לתקנון האתר ולכללים החלים על רכישת מוצרים וטובין באמצעות האתר. כמו כן מתחייב כי הוא מכיר כללים אלה, מסכים לתחולתם על פעולת הרכישה וכי לא תעמוד לזכותו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד קהלת ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות קהלת ו/או מפעילי האתר על פי תקנון זה.

6. למען הסר ספק בכל מקום, בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשמע.

ביצוע ההזמנה

7. כדי לבצע הזמנה של מוצר, יש לבחור תחילה את המוצר ולהוסיפו לעגלת הקניות. יש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, תעודת זהות, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי, ואז הופך המשתמש ל”מבצע הפעולה”. כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים, שאם לא כן, לא תוכל קהלת להבטיח את ביצוע ההזמנה.

8. מיד לאחר ביצוע הפעולה, תתבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע”י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה, ההזמנה תרשם במחשבי האתר ואישור יישלח בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה בתוך 48 שעות מסיום הליך המכירה.

9. יובהר ויודגש כי משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את קהלת. הרישום שנרשם במחשבי קהלת יהווה ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

10. חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הפעולה.

מי זכאי לבצע פעולות רכישה

11. כל אדם מעל גיל 18 הכשיר לבצע פעולות רכישה של מוצרים המוצעים באתר ו/או כל גוף משפטי, המאוגד ו/או הרשום בישראל, והמוסמך לבצע פעולות רכישה של מוצרים המוצעים באתר, רשאי לבצע פעולת רכישה באתר בכפוף לתנאי תקנון זה (לעיל ולהלן: “הרוכש”).

12. בהתאם לחוק החוזים המקומי תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה הוא כי המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והינך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, לא תחייב פעולת הרכישה את קהלת.

13. תנאי מוקדם הינו היות המשתמש בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.

14. פעולת רכישה של מוצרים באתרנו נעשית באמצעות כרטיס אשראי בלבד, שהונפק בישראל על ידי חברת אשראי הפועלת כדין בישראל.

15. על המשתמש להיות בעל תא דואר ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.

16. תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה על ידי קהלת הוא קבלת אישור של חברת האשראי – אשר באמצעות כרטיס שהנפיקה מבקש הרוכש לבצע את פעולת הרכישה – לביצוע עסקת הרכישה. לא התקבל אישור חברת האשראי במועד, לא יהיה כל תוקף לפעולת הרכישה על ידי הרוכש.

17. במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה.

18. יובהר ויודגש שנית, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע”י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע”י חברת כרטיסי האשראי. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהיה קהלת זכאית לבטל את ההזמנה.

19. לצורך השלמת פעולת הרכישה, יידרש הרוכש למלא פרטים אישיים, לרבות פרטי התא האלקטרוני שלו באתר האינטרנט. מילוי הפרטים הינו תנאי הכרחי לביצוע פעולת הרכישה.

20. קהלת רשאית למנוע ממשתמש להשתתף במכירות באתר בכל אחד מהמקרים הבאים:

20.1. המשתתף ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין.

20.2. המשתתף הפר תנאי מתנאי התקנון.

20.3. המשתתף מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון.

20.4. המשתתף ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע קהלת או בפעילות התקינה של האתר ו/או מי מטעמה ו/או מי מבעלי החנויות ו/או מי מצד ג’ כל שהוא.

20.5. בכוונת המשתתף לשוב ולמכור את המוצר או השירות בו יזכה לצד ג’ ו/או לסחור בו.

21. קהלת תהיה רשאית להתנות אספקת המוצר לרוכש בחתימת בעל כרטיס האשראי – לאחר זיהויו באמצעות תעודה מתאימה – על שובר כרטיס האשראי במעמד אספקת המוצר.

22. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

המוצרים המוצעים לרכישה באתר

23. קהלת מציעה לרכישה באתר מוצרים מגוונים, בדרך נוחה, מהירה, קלה ובמחירים אטרקטיביים.

24. קהלת מציעה לרכישה באתר מוצרים בכמויות, במחיר ובתנאים כפי שתמצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי. לקהלת שמורה הזכות הבלעדית להוסיף מוצר על המוצרים המוצעים באתר ו/או לגרוע מהם מוצר, לקבוע את כמות כל מוצר שיוצע לרכישה, את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה.

25. כל המוצרים המוצעים למכירה באתר, מצויים במלאי וניתן לספקם במועד הנקוב באתר. אם בשל נסיבות חריגות, שלא ניתן היה לצפותן בעת ההזמנה, אזל מוצר מהמלאי, תימסר על כך הודעה לצרכן ו/או למזמין תוך יום עסקים וכספם יושב או שעל פי בחירתם יוכלו לבחור מוצר חלופי שווה ערך . בכפוף לכך שקהלת תודיע לרוכש על העדר המוצר מן המלאי ותשיב לו כל סכום ששילם (אם שילם) לקהלת ו/או תבטל את החיוב (אם בוצע) בגין פעולת הרכישה.

26. כל מוצר המוצע לרכישה באתר ילווה בנתונים הבאים לפחות, בפרט או באמצעות תקנון זה:

26.1. מפרט כללי של המוצר.

26.2. מחיר המוצר ותנאי התשלום האפשריים.

26.3. מחיר ההובלה או המשלוח – במידה וקיימים

26.4. דרך ומועד אספקת המוצר – מיום אישור חברת האשראי את פעולת הרכישה.

אופן ביצוע פעולת רכישה

27. רוכש רשאי לרכוש כל מוצר המוצע באתר ללא הגבלה.

28. קהלת ו/או מפעילי האתר לא יהיו אחראים לטעות בביצוע עסקת הרכישה הנובעת מהכנסת פרטים שגויים או פרטים כלשהם על ידי הרוכש למערכת. אולם, ככל שהנהלת האתר תהיה מודעת לפרט השגוי שהוכנס, הוא יתוקן על ידה.

29. אספקת המוצר תבוצע לכתובת שתוכנס על ידי הרוכש למערכת, ואליה בלבד.

30. פרטי פעולת הרכישה ופרטי הרוכש ישמשו לשימושה הפנימי של קהלת בלבד ולא יועברו על ידה לכל גורם אחר, למעט העברת הפרטים לחברת האשראי לשם קבלת אישור לביצוע עסקת הרכישה. הרוכש מודע ומסכים כי קהלת תשמור את פרטיו במערכת נתוניה.

31. מערכת המחשב של קהלת מנהלת רישום ממוחשב לגבי כל פעולת רכישה המבוצעת באתר, ורישומיה יהוו ראיה לכאורה לכל הקשור לביצוע עסקת הרכישה.

ביטול עסקת הרכישה

32. זכותו של הרוכש לבטל בכתב את עסקת הרכישה על ידי הודעה בכתב למשרדי קהלת בתוך ארבעה עשר ימים מיום שקיבל הרוכש את המוצר או מיום שקיבל הרוכש מסמך המכיל את הפרטים הכלולים בסעיף 14 ג’ (ב) לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”), לפי המאוחר.

33. בכל מקרה של בקשת רוכש לביטול העסקה לאחר שהמוצר כבר נשלח, על הרוכש להשיב המוצר על חשבונו ככל שהדבר אפשרי או סביר באריזתו המקורית.

34.במקרה בו התחרט הרוכש לאחר שהמוצר כבר נשלח, על הרוכש לשלם 25 ש״ח לכיוון (סה״כ 50 ש״ח) בגין הוצאות השילוח.

סוגיות שונות

35. אנו לא אחראים בשום מצב על זמן האספקה של דואר ישראל בשירות דואר רשום – הערכה שלנו הינה 8 – 12 ימי עסקים. בכל מצב לא ינתן פיצוי/זיכוי/החזר בגין עיכובים הנובעים מחברת דואר ישראל.

36. כפל מבצעים – אנו עובדים עם מספר מועדוני לקוחות המקבלים קוד קופון בעל הנחה קבועה ממחיר המוצר. מוצרים אשר נמצאים במבצע לא יקבלו הנחה נוספת אלא את ההנחה הגבוהה מבין ה-2.

37. לשם הבהרה, גם אם קוד קופון על מוצר במבצע אושר בהצלחה והתשלום נקלט אנו שומרים לעצמינו את הזכות לבקש את ההפרש או לבטל את העסקה. ט.ל.ח !

37א. במהלך חגי מכירות מקוונים (למשל: בלאק פריידי, שופינג IL) לא תתקבל הנחה על מוצרים במבצע, גם אם הקופון הוזן בהצלחה. ט.ל.ח !

0
  0
  העגלה שלך
  העגלה שלך ריקהחזור לחנות

  שאלו אותנו על המוצר

  שאלו אותנו כל דבר שתרצו על המוצר שבו אתם צופים ונשמח לחזור אליכם עם כל התשובות

  דילוג לתוכן